چرا داس لاجر

آیین افتتاح نمایندگی انحصاری (مهرماه ۱۳۹۲)